KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Ditulis pada : 20-01-2019

1. Tawaran adalah dipelawa daripada pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Pejabat Daerah Kluang atas tajuk
  kecil di dalam tajuk yang dinyatakan di dalam jadual ini dibenarkan membuat tawraan bagi melaksanakan kerja-kerja
  berikut:-

                           
TAWARAN TENDER
BIL. TAWARANNAMA PROJEKTARAFKELAS DAN TAJUK
PDK(SH)81/2018Mengadakan Kenderaan dan Tenaga Pekerja Bagi Mengisi, Mengangkat dan Membahagikan Air ke Kampung-Kampung Dalam Daerah Kluang Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan Tahun 2019Bumiputera PKKKKM 22303

2. Segala butir dan dokumen / CD Rom (Softcopy) boleh didapati semasa waktu pejabat di Pejabat Daerah Kluang, Tarikh
  dokumen / CD Rom (Softcopy) mula dijual pada 20 Januari 2019 hingga 27 Januari 2019.

3. Kontraktor yang ingin memasuki tawaran di atas adalah dikehendaki mengemukakan wang tunai RM 30.00 bagi
  KKM 222303 sebagai bayaran dokumen.

4. Dokumen / CD Rom (softcopy) tawaran akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini,
  wakil-wakil kontraktor / pembekal hendaklah dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal dan salinan bagi ketiga-tiga
  sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan CIDB Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Pendaftaran
  Kementerian Kewangan dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan
  (BPKU). surat rasmi sebagai Wakil Kontraktor (jika wakil kontraktor) dan Cop Syarikat beserta alamat semasa taklimat /
  lawatan tapak serta proses membeli dokumen sebut harga.

5. Tempoh tamat lesen adalah bernagntung kepada tempoh kerja di tapak sebagimana berikut :

                                                     
TEMPOH TAMAT LESEN
TEMPOH KERJA YANG TELAH DITETAPKAN (MINGGU)TEMPOH SAH LESEN DARI TARIKH TUTUP SEBUTHARGA (BULAN)
4-65
4-65
8-106
12-167
188

6. Dokumen J hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani.

7. Semua borang sebut harga yang telah dilengkapi hendaklah dikepilkan bersama salinan resit pembelian sebagai
  bukti pembelian dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 bermetri dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran
  di Pejabat Daerah Kluang pada 27 Januari 2019 hari Ahad sebelum jam 12.00 tengahari.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”